W 2020 roku Centrum Kultury w Mielnie pozyskało dotację i utworzyło w Mielnie „strefę aktywności społecznej”. W ramach projektu zakupiony został namiot zewnętrzny, ustawiony przed budynkiem centrum kultury. W namiocie stanęły podesty sceniczne tworząc scenę, na której odbywać się mogą różnorodne prezentacje sceniczne naszych mieszkańców. Obok namiotu ustawiono trzy duże śmietniki na odpady, w kształcie ryby. Całość stworzyła miejsce do organizacji imprez i wydarzeń o wymiarze lokalnym i regionalnym, w celu kultywowania i zachowania tradycji rybackich oraz nadmorskiego charakteru gminy.  Mieszkańcy gminy, w tym rybacy, zyskali miejsce do działania, kultywowania lokalnych tradycji oraz rozwijania aktywności społecznej. 

Celem realizacji projektu był wzrost aktywności i zaangażowania społeczności LSR w rozwój lokalny i zarządzanie zasobami rybackimi którymi dysponują, poprzez stworzenie jednej strefy aktywności lokalnej dla mieszkańców LSR.

Operacja została współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.