Deklaracja dostępności

Centrum Kultury w Mielnie (CKM) zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ckm.mielno.ploraz Biuletynu Informacji Publicznej CKM.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsze strony internetowe są częściowo zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów dla zdjęć umieszczonych na stronie;
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów wideo;
 • W serwisie występują elementy, które nie zachowują odpowiedniego poziomu kontrastu;
 • Do kilku elementów strony użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;
 • Niektóre elementy formularzy nie posiadają etykiet;
 • Występują błędy kodu HTML i CSS;
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;
 • Niektóre umieszczone pliki PDF są skanami, nie zawierają tekstu;

Centrum Kultury w Mielnie zobowiązuje się wszystkie wyżej wymienione błędy sukcesywnie rozwiązywać w najbliższym czasie. 

Poprawienie dostępności strony na tą chwilę niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla Centrum Kultury w Mielnie. 

Do końca 2021 roku strony internetowe zostaną w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-20.
Deklarację przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez CKM.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu 2020-11-03.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W sprawie zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy prosimy o kontakt w jeden z poniższych sposobów.

Osobą odpowiedzialną za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej jest Pani Joanna Słomińska.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony internetowej, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data publikacji stron internetowych:

ckm.mielno.pl: 2016-06-18
ckm.mielno.bip.eur.pl: 2013-12-16

Data ostatniej istotnej zmiany na stronach internetowych:

ckm.mielno.pl: brak
ckm.mielno.bip.eur.pl: brak

Poruszanie się po stronach internetowych:

Poruszanie się po stronach internetowych ckm.mielno.pl oraz ckm.mielno.bip.eur.pl może odbywać się za pomocą klawiatury lub myszki. W przypadku użycia klawiatury obowiązują standardowe przyciski i skróty klawiaturowe.

Aplikacje mobilne: brak.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury w Mielnie i jego filie:

 • siedziba CKM, ul. Bolesława Chrobrego 45, 76-032 Mielno;
 • Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach, ul. Morska 37, 76-032 Chłopy;

Obiekty częściowo spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Informacje na temat dostępności obiektów wraz z danymi teleadresowymi:

Centrum Kultury w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 45, 76-032 Mielno
Numer telefonu: 
94 315 60 71
Adres e-mail: kontakt@ckm.mielno.pl

 • obiekt nie jest przystosowany architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • brak oznaczenia instytucji z poziomu ulicy Bolesława Chrobrego; na budynku widnieje duży i czytelny napis z nazwą jednostki;
 • na teren obiektu wejść można bramką oraz bramą wjazdowa od ulicy Gdańskiej, istnieją jeszcze dwie bramy techniczne – jedna od ulicy Gdańskiej, druga od ulicy Warszawskiej.
 • do budynku prowadzą dwa wejścia – wejście główne (szerokość drzwi 100 cm) od ulicy Bolesława Chrobrego i wejście techniczne (szerokość drzwi 90cm) od ulicy Gdańskiej, do obu wejść prowadzą schody;
 • na teren obiektu możliwy jest wjazd samochodów osobowych przez bramę wjazdową od ulicy Gdańskiej;
 • wjazd na teren obiektu jest niemożliwy w trakcie organizacji wydarzeń, ewentualnie
  po wcześniejszym uprzedzeniu Koordynatora do spraw dostępności;
 • biura CKM znajdują się na I piętrze budynku do których prowadzi 20 schodów z poręczą.
 • wejście do budynku nie posiada obniżenia ułatwiającego komunikację z osobami poruszającymi się na wózku;
 • brak odpowiednich ciągów poziomych i pionowych;
 • toalety oraz dojście do nich nie są dostosowane i wymagają kompletnej przebudowy;
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w budynku nie ma windy;
 • przy obiekcie nie ma parkingu przypisanego dla CKM – istnieje możliwość skorzystania z publicznego parkingu przy ulicy Gdańskiej
 • parking dla osób odwiedzających CKM znajduje naprzeciwko budynku CKM, po drugiej stronie ulicy, miejsce przy ulicy Bolesława Chrobrego oznaczone banerem z napisem: „Parking dla osób odwiedzających Centrum Kultury”;
 • brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach, ul. Morska 37, 76-032 Chłopy
Numer telefonu: 572 102 615
Adres e-mail: skarbnicachlopy@ckm.mielno.pl

 • obiekt przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z trudnościami poruszania się;
 • budynek dwupoziomowy;
 • obiekt posiada jedno wejście/wyjście główne oraz dwa techniczne w sali wystawowej na parterze budynku;
 • obiekt oznaczony z poziomu ul. Morskiej – brama wjazdowa na parking od ulicy Pomorskiej;
 • drzwi i ciągi poziome posiadają odpowiednią szerokość;
 • na schodach zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych;
 • toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • brak możliwości wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • liczba miejsc parkingowych: 8 – w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Centrum Kultury w Mielnie oraz w Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Aby skorzystać z pomocy tłumacza migowego należy dokonać zgłoszenia, co najmniej na 7 dni przed wizytą w CKM lub Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach.

Koordynator do spraw dostępności

Wszelkich informacji na temat dostępności architektonicznej Centrum Kultury w Mielnie oraz Wioski Rybackiej w Chłopach udziela Koordynator do spraw dostępności – Joanna Słomińska:

Informacji o funkcjonowaniu i dostępności cyfrowej stron internetowych CKM oraz Wioski Rybackiej w Chłopach udziela Specjalista do spraw promocji i komunikacji Michał Czapliński:

Informacji dotyczących oferty kulturalno – edukacyjnej udziela Specjalista do spraw koordynacji imprez artystycznych oraz animacji kultury – Julia Piotrowska: